VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ DP WORK

 

(dále jen „VšeOP ES“)

 

platné a účinné od 15. 8. 2019

I. Všeobecná ustanovení

Tyto „VšeOP ES“ jsou vydány společností:

DP WORK s. r. o.

se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128365

IČ: 27944719, DIČ: CZ 27944719

bankovní spojení: 43-3734420227/0100, Komerční banka a.s.

zastoupená Milanem Procházkou, MBA – jednatelem a Mgr. Emilem Dobakou – prokuristou

e-mailová adresa: info@dpwork.cz

(dále jen „Prodávající““)

 

Společnost je na základě Rozhodnutí GŘ ÚP č. j. UPCR-2017/50321/4 ze dne 16. 6. 2017, věcně příslušného orgánu, oprávněna ke zprostředkování zaměstnání:

A) na území České republiky (dále jen „ČR“) podle ust. §60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a cizinců na území ČR podle ust. §60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. §4 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, tj. vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

B) do zahraničí podle ust. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování podle ust. §14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, tj. vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

 

Povolení je společnosti DP WORK s. r. o. vydáno na dobu neurčitou.        

 

Dále uvedené pojmy mají v těchto VšeOP ES následující významy:

 

Smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Klientem na základě objednávky Klienta postupem sjednaným v těchto VšeOP ES, v níž se Prodávající zavazuje poskytnout Klientovi Služby a Klient se zavazuje za Služby uhradit Prodávajícímu Odměnu

Rámcová smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Klientem týkající se dohody stran ohledně rámcových smluvních podmínek, kterou se budou řídit dílčí smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem, jejichž předmětem bude poskytnutí Služeb

Klient nebo Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím Smlouvu nebo Rámcovou smlouvu

Služby – zejména Služby Personální inzerce anebo jiné činnosti sjednané dle Smlouvy

Personální inzerce – služba zahrnující zveřejnění nabídky práce na konkrétních pracovních portálech a související činnosti, jak je podrobně specifikováno dále v čl. II těchto VšeOP ES

Odměna nebo Cena Služby – cena sjednaná ve Smlouvě nebo Rámcové smlouvě za poskytnuté Služby Prodávajícího

E-shop Prodávajícího – internetový obchod Prodávajícího na webové stránce: www.dpwork.cz.

Elektronické systémy Prodávajícího – zahrnuje E-shop Prodávajícího, webové stránky Prodávajícího www.dpwork.cz.

Šablona – on-line systém pro vytvoření znění inzerátu klientem

Uchazeč – fyzická osoba, která v rámci nabízených Služeb projevila zájem o nabídku Klienta.

 

Použití pojmu v těchto VšeOP ES s malým začátečním písmenem má stejný význam, jako je shora uvedeno.

 

1. Předmětem těchto VšeOP ES je úprava vzájemných práv, povinností a vztahů vzniklých na základě Smlouvy nebo Rámcové smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem. VšeOP ES jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo Rámcové smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání smlouvy.

 

2. Prodávající nabízí Služby, které si mohou třetí osoby objednat dle postupu uvedeného níže. Objednávka je závazná a jejím odesláním Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VšeOP ES a podmínkami Služby a souhlasí s nimi a akceptuje je jako součást Smlouvy. Za poskytnuté Služby se Klient zavazuje uhradit Prodávajícímu Odměnu.

 

3. Případné spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi Klientem a Prodávajícím nebo ze VšeOP ES, které se nepodařilo vyřešit dohodou stran, se budou řešit u soudu místně příslušného podle sídla Prodávajícího.

II. VšeOP ES pro poskytnutí Služby Personální inzerce

1. Prodávající poskytne Klientovi soubor Služeb ujednaných ve Smlouvě spojených se zveřejněním nabídky práce dle požadavků Klienta obsažených v objednávce podané v souladu s těmito VšeOP ES, na základě níž došlo k uzavření Smlouvy. Konkrétní Služby se liší v závislosti na Klientem vybraném balíčku.

2. Balíček BASIC obsahuje níže uvedené Služby:

 • pomoc při formulaci inzerátu (Prodávající doporučí a navrhne případné úpravy inzerátu pro větší upoutání uchazečů či zájemců o nabízené pracovní místo),

 • provedení textové korektury inzerátu před zveřejněním,

 • zveřejnění inzerátu (pracovní nabídky) v kariérní sekci webových stránek DP WORK a v mobilní aplikaci Prodávajícího,

 • doba zveřejnění inzerátu je 1 měsíc,

 • možnost úpravy textu pracovní nabídky kdykoli během zveřejnění,

 • statistický report po 14 dnech a po skončení platnosti inzerce,

 • o vystavení inzerátu bude Prodávající informovat Klienta emailem s uvedením odkazů na vystavené inzeráty na pracovních portálech dle specifikace ve Smlouvě.

3. Balíček STANDARD obsahuje níže uvedené Služby:

 • pomoc při formulaci inzerátu (Prodávající doporučí a navrhne případné úpravy inzerátu pro větší upoutání uchazečů či zájemců o nabízené pracovní místo),

 • provedení textové korektury inzerátu před zveřejněním,

 • zveřejnění inzerátu (pracovní nabídky) v kariérní sekci webových stránek DP WORK a v mobilní aplikaci Prodávajícího, dále zprostředkování inzerce na pracovních portálech s nabídkami či poptávkami práce a na sociálních sítích, které jsou provozovány jinými subjekty. Tato Služba je poskytována automatizovanou formou, tj. prostřednictvím uvedených elektronických systémů Prodávajícího ve spolupráci s provozovateli příslušných portálů,

 • doba zveřejnění inzerátu je 1 měsíc,

 • možnost úpravy textu pracovní nabídky kdykoli během zveřejnění,

 • statistický report po 14 dnech a po skončení platnosti inzerce,

 • inzerátem v balíčku STANDARD je míněno zveřejnění inzerátu v rámci jednoho kraje, každý další kraj je účtován zvlášť,

 • o vystavení inzerátu bude Prodávající informovat kupujícího emailem s uvedením odkazů na vystavené inzeráty na pracovních portálech dle specifikace ve Smlouvě.

 

4. Klient bere na vědomí, že není oprávněn v průběhu poskytování Služby požadovat změnu zveřejňovaných údajů v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Prodávající je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, případně je Prodávající oprávněn požadovat plnou cenu za zveřejnění nabídky práce na další pozici za každou takovouto změnu.

 

5. Prodávající v rámci zajištění komfortu pro Klienta eviduje v elektronických systémech Prodávajícího došlé reakce uchazečů, kteří reagovali na inzerovanou pozici Klienta. Prodávající se zavazuje, že po dobu 3 měsíců od vydání inzerátu nebude kontaktovat evidované uchazeče, ledaže bude takový uchazeč reagovat přímo Prodávajícímu anebo na jinou poptávku jiné osoby.

 

6. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit již zveřejněnou pracovní nabídku Klienta:

 • která je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými normami anebo dobrými mravy,

 • v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce anebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního vztahu platbou manipulačního anebo jiného poplatku,

 • která je erotického charakteru nebo se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb, resp. takové, které vzbuzují podezření, že se může jednat o tento typ práce,

 • která prezentuje více pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné pracovní nabídky),

 • která je neúplná anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na webové stránce Prodávajícího a spolupracujících pracovních serverů,

 • která obsahuje reklamní anebo marketingový obsah či informace o produktech/ službách Klienta anebo třetí osoby, (např. „nabízíme au pair“, „nechte vydělávat internet“ nebo „za odměnu udělám“ …), které mají charakter reklamy,

 • která může poškodit dobré jméno Prodávajícího anebo třetí osoby,

 • duplicitně zveřejněnou rovněž Klientem nebo pracovní nabídku ve prospěch třetí osoby,

 • která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) či podomního prodeje,

 • která obsahuje přímé internetové odkazy na webové stránky Klienta či třetích osob.

 

7. V případě zveřejnění pracovní nabídky Klient předáním loga souhlasí s jeho umístněním v inzerátu. Prodávající neodpovídá za škodu a újmu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout při používání loga na webových stránkách, včetně ušlého zisku.

 

III. Uzavření a ukončení smluvního vztahu, objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

1. Na e-shopu Prodávajícího jsou nabízeny jednotlivé varianty nabízených Služeb Prodávajícího, z nichž si může Klient vybírat a následně provést objednávku dle postupu uvedeného níže.

 

2. Návrhem na uzavření smlouvy je závazná objednávka Klienta, kterou učiní vyplněním internetového objednávkového formuláře na e-shopu Prodávajícího, anebo výjimečně písemně (poštou, faxem), e-mailem zaslaným Prodávajícímu, anebo telefonicky. Podrobné informace o krocích objednávky a možnostech změny a kontroly údajů v objednávce jsou uvedeny na e-shopu Prodávajícího a budou Klientovi zobrazovány při vyplňování objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany Prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny a Klient si je hradí sám.

 

3. Objednávka musí obsahovat minimálně:

3.1. název obchodní korporace anebo jméno a příjmení Klienta

3.2. fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta

3.3. IČ Klienta

3.4. kontaktní údaje Klienta (údaje kontaktní osoby uzavírající Smlouvu, která je oprávněna podat text inzerátu a případně měnit Službu, 3.5. její jméno a příjmení, telefon, fax, e-mail)

3.6. název inzerované pozice

3.7. druh objednávané Služby (BASIC, STANDARD)

3.8. uvedení kraje či krajů, kde má být pozice inzerována.

4. E-shop při první objednávce Klienta automaticky vytvoří on-line přístup do e-shopu Prodávajícího, který je chráněný jedinečným přihlašovacím jménem a heslem, a prostřednictvím tohoto přístupu Služby objednávat. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat je třetím osobám.

5. V návaznosti na objednávku Klienta doručí Prodávající Klientovi potvrzení objednávky, které bude Klientovi zasláno elektronicky na jeho e-mailovou adresu, kterou Klient sdělí Prodávajícímu při objednávce. Potvrzení objednávky Prodávajícího zasílané Klientovi bude obsahovat rekapitulaci obsahu objednávky učiněné Klientem, zejména specifikaci Služby a její cenu, platební údaje pro zaplacení ceny Služeb a odkaz a přístupová hesla k on-line šabloně, kde si Klient bez zbytečného odkladu vytvoří inzerát nabídky práce.

6. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zejména v případě, že:

6.1. ji podala osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze VšeOP ES nebo ze Smlouvy uzavřené s Prodávajícím;

6.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Prodávajícího, ohrožovala by jméno Prodávajícího anebo byla v rozporu s těmito VšeOP ES;

6.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

 

7. Veškerá prezentace Služeb umístěných na e-shopu Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu na poskytnutí uvedených Služeb.

8. Smlouva je uzavřena až okamžikem úhrady ceny Služeb ve výši a dle podmínek uvedených v potvrzení objednávky. Uhrazením ceny Klient prohlašuje, že učinil objednávku odpovídající podmínkám uvedeným v potvrzení objednávky, že se seznámil s VšeOP ES, s výší ceny a podmínkami poskytnutí Služby, že uvedenou cenu a podmínky akceptuje bez výhrad. Po provedení úhrady (připsání částky na účet Prodávajícího) bude vystavena faktura s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) ke dni připsání částky na účet Prodávajícího.

 

9. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, dle ustanovení Smlouvy nebo ze zákonných důvodů.

 

10. Nebude-li cena Služby uhrazena nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání potvrzení objednávky Klientovi, pak se objednávka a její potvrzení v celém rozsahu ruší, nedojde ke vzniku Smlouvy a Prodávající není povinen Službu poskytnout, leda by Prodávající započal poskytovat Službu i v případě pozdě provedené úhrady, pak je Smlouva uzavřena okamžikem započetí poskytování Služby.

 

11. Prodávající zašle Klientovi odkaz k on-line šabloně, kde si Klient bez zbytečného odkladu vytvoří inzerát nabídky práce. Součástí Služby není formulace inzerátu za Klienta. Klientem vytvořený vzor inzerátu Prodávající zkontroluje a případně navrhne či doporučí změny v souladu s čl. II těchto VšeOP ES. Až po finálním schválení znění inzerátu Klientem a Prodávajícím začne Prodávající poskytovat Služby dle Smlouvy, do té doby k tomu není povinen.

 

12. Klient odesláním objednávky Prodávajícímu poskytuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů anebo osobních údajů svých zaměstnanců v pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Provozovatele objednal.

 

13. Učiněním objednávky Klient stvrzuje, že se předem, tj. před učiněním závazné objednávky, seznámil s těmito VšeOP ES Prodávajícího a že s nimi souhlasí, zejména souhlasí s obsahem Služby a cenou a požaduje poskytnutí Služeb za těchto podmínek a že výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:

13.1. respektováním termínů a dalších podmínek poskytování Služeb specifikovaných ve VšeOP ES;

13.2. respektováním technických možností média internet a elektronických systémů Prodávajícího;

13.3. obsahem těchto VšeOP ES.

14. Na tyto VšeOP ES je Klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky Prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

15. Objednávka Klienta je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je možné Smlouvu před uplynutím doby její platnosti ukončit:

15.1. písemnou dohodou smluvních stran,

15.2. odstoupením od Smlouvy Prodávajícím, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající ze Smlouvy anebo těchto VšeOP ES. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

15.2.1. využívání osobních údajů o zájemcích o práci Klientem získaných z reakcí pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,

15.2.2. využívání Služby poskytované Prodávajícím ke hromadnému rozesílání elektronických zpráv anebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a Službách (např. nevyžádaná reklama) anebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy anebo které mohou poškodit dobré jméno Prodávajícího anebo jiných fyzických a právnických osob,

15.2.3. Klient jedná v rozporu se Smlouvou či těmito VšeOP ES anebo dobrými mravy, pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů pracovních portálů, může být podle odůvodněného názoru Prodávajícího poškozeno jeho dobré jméno a snížena anebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb,

15.2.4. využívání automatizovaných systémů (zvláště botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů na prohledávání nebo sbírání obsahu webové stránky).

 

16. V případech uvedených v předchozím ustanovení je Prodávající oprávněn vypovědět veškeré Smlouvy uzavřené s Klientem. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na již poskytnuté Služby a na uhrazenou Odměnu, má účinky do budoucna a Prodávající není v takovém případě Klientovi povinen vracet poskytnuté plnění.

17. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé smluvní straně na její korespondenční adresu nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dodání zprávy obsahující vůli odstoupit od Smlouvy do e-mailové schránky je považováno za doručení odstoupení od Smlouvy.

18. Pokud bez zavinění Prodávajícího Smlouva zanikne bez využití Služby objednané Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Prodávající neodpovídá a Klientovi nevznikne právo na vrácení uhrazené ceny ani její části.

19. Uzavřel-li Prodávající s Klientem Rámcovou smlouvu, řídí se Smlouva i nadále těmito VšeOP ES, avšak přednost má ujednání ve Smlouvě samotné a v Rámcové smlouvě.

IV. Cena Služby, fakturace

 

1. Za poskytnuté Služby se Klient zavazuje uhradit Prodávajícímu Odměnu dle ceníku Služeb platného ke dni doručení objednávky Prodávajícímu, není-li ve Smlouvě pro konkrétní případ přímo sjednána jiná cena. Ceníky jsou zveřejněny v e-shopu Prodávajícího, případně jsou přílohou Rámcové smlouvy. Klient s ujednáním obsahujícím dohodu o ceně Služeb souhlasí a takto sjednanou cenu akceptuje v celém rozsahu.

 

2. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Prodávajícímu bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou Klientovi zaslány e-mailem potvrzujícím objednávku Klienta. Klient je povinen uvést při bezhotovostní platbě správný variabilní symbol, který mu byl přidělen. V opačném případě Prodávající neodpovídá za to, nebude-li platba Klienta řádně přiřazena.

 

3. Klient souhlasí s případným vystavením daňového dokladu v elektronické podobě a jeho zasláním na e-mail uvedený v objednávce.

 

4. Klient se zavazuje využít Službu do 3 měsíců od uhrazení Ceny Služeb, později již není Prodávající povinen Službu poskytnout. Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb. V případě, že Klient uhradil na základě potvrzení objednávky cenu Služby a do 3 měsíců od tohoto data Službu nevyužil, je nekontaktní, anebo neposkytl dostatečnou součinnost pro realizaci Služby (zejména nedodal vhodný text inzerátu odpovídající těmto VšeOP ES), pak po uplynutí této doby již není Prodávající nadále zavázán Službu poskytnout, avšak Klientovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené ceny Služby.

 

5. V případě, že je Klient v prodlení s úhradou ceny Služby na základě výzvy k platbě obsažené v potvrzení objednávky, pak Služba nebude poskytována a nedojde k uzavření Smlouvy.

 

6. V případě, že je Klient v prodlení s úhradou ceny Služby nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů dle jakékoli Smlouvy uzavřené s Prodávajícím, je Prodávající oprávněn přerušit poskytování všech Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Prodávajícího. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby a vzdává se pro tento případ náhrady újmy.

Pokud se Klient dostane do prodlení s platbou dle této Smlouvy, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení. Dále je Klient povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, která ani částečně nezbavuje Prodávajícího práva na náhradu újmy.

Prodávající je oprávněn v případě dlouhodobého vztahu každoročně jednostranně zvýšit Odměnu podle indexu spotřebitelských cen, vyhlašovaného Českým statistickým úřadem, za předchozí rok, vždy nejdříve v kalendářním měsíci, ve kterém byla zveřejněna míra inflace Českým statistickým úřadem. Prodávající je povinen písemně informovat Klienta o zvýšení Odměny spolu s doložením výpočtu tohoto zvýšení. Prodávající je oprávněn účtovat takto zvýšenou Odměnu v měsíci následujícím po měsíci, v němž Klientovi písemně oznámil zvýšení Odměny, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Případné bankovní poplatky, vyplývající z bezhotovostního převodu peněz mezi Prodávajícím a Klientem ze zahraničí, hradí v plné výši Klient.

 

V. Odpovědnost za škodu

 

1. Prodávající neodpovídá za obsahovou stránku zveřejněné nabídky práce na pracovních portálech a serverech, zejména za její grafické zobrazení a zpracování (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby odpovídá výhradně Klient. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Prodávajícímu z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Prodávajícího v celém rozsahu odškodnit.

2. Prodávající v rámci Služby Personální inzerce neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného Uchazeče na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním anebo obdobném poměru.

 

3. Prodávající rovněž nezaručuje zájemcům či uchazečům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního anebo obdobného poměru.

 

4. Prodávající neodpovídá za škodu a újmu, která může Klientovi nebo třetím osobám vzniknout při používání e-shopu, webových stránek anebo stránek spolupracujících pracovních portálů a serverů, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.

 

5. Za neúplně vyčerpané Služby Prodávající neodpovídá a není povinen vracet Klientovi uhrazenou cenu Služeb.

 

6. V případě prodlení Klienta se splněním jakýchkoliv jeho povinností a závazků vyplývajících ze Smlouvy anebo těchto VšeOP ES je Prodávající oprávněn dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tímto úkonem Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody či újmy ani žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Prodávajícího na náhradu škody a újmy tím není dotčen.

 

7. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla pro vstup do
e-shopu neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a újmy a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.

 

8. Prodávající je povinen prodloužit dobu plnění Služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

 

9. Prodávající neodpovídá za škody a újmy vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jestliže vznikne stav vyšší moci, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Prodávající pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným závazkům.

 

10. Odpovědnost Prodávajícího za škodu anebo jinou újmu způsobenou dle Smlouvy je omezena výší, která odpovídá Klientem uhrazené úplatě za Služby poskytnuté Prodávajícím na základě uzavřené Smlouvy za dobu, na kterou je Smlouva uzavřena.  Klient se tímto výslovně vzdává svého práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené mu porušením povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy či VšeOP ES přesahující zaplacenou úplatu za poskytnutí těchto Služeb. Prodávající není povinen nahradit Klientovi škodu a újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření Smlouvy.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Klient se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji třetích osob, zejména uchazečů o zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“) bude nakládat výhradně za účelem plnění Smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a dalšími právními předpisy a bude po dobu trvání smluvního vztahu, a to i po jeho skončení, zachovávat mlčenlivost o veškerých Osobních údajích, o nichž se dozvěděl.

 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem plnění závazků dle této smlouvy není zpracování Osobních údajů ve smyslu GDPR, ale činnost jiná, pak ujednání týkající se ochrany Osobních údajů mají za cíl naplňovat základní povinnosti Prodávajícího jako správce Osobních údajů.

 

3. Klient se zejména zavazuje, že s Osobními údaji bude nakládat výlučně v souvislosti s účelem Smlouvy a bere na vědomí, že jiné nakládání je nepřípustné. Klient se zavazuje, že nebude Osobní údaje jakkoliv ve smyslu GDPR zpracovávat, Osobní údaje nevyužije pro sebe ani třetí osoby, neposkytne třetím osobám, nezveřejní a bude dbát na to, aby se třetí osoby o Osobních údajích nedozvěděly. Klient se zavazuje, že si pro jakékoliv účely nebude pořizovat nebo nenechá si pořizovat kopie, výtahy, záznamy, fotografie a opisy jakýchkoli Osobních údajů. Klient je povinen chránit Osobní údaje před jakýmkoliv zneužitím, je povinen zabezpečit, aby Osobní údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu a újmu způsobenou porušením této povinnosti.

 

4. Klient se zavazuje zajistit, aby veškeré nosiče dat obsahující Osobní údaje zůstaly po celou dobu trvání smluvního vztahu chráněny před jejich zneužitím, kopírováním či jiným způsobem nakládání, který by umožňoval zpřístupnění či zveřejnění Osobních údajů třetím osobám a že Klient přijme veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil bezpečnost Osobních údajů a zamezil jejich úniku. Klient proškolí své zaměstnance tak, aby byli seznámeni s obsahem závazků chránit Osobní údaje. Dojde-li ke zpřístupnění (úniku) Osobních údajů nebo narušení jejich bezpečnosti, pak se Klient zavazuje tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu, aby mohlo dojít k minimalizaci případných negativních dopadů.

 

5. V případě porušení povinností sjednaných výše v tomto článku smlouvy jde o podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je tak oprávněn od všech Smluv uzavřených s Klientem odstoupit a žádat po Klientovi náhradu újmy způsobené porušením povinností.

 

6. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Prodávajícímu z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto oddíle vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Prodávajícího v celém rozsahu odškodnit.

 

7. Klient bere na vědomí, že dokumentace předaná Prodávajícím podléhá GDPR a souvisejícím právním předpisům. Prodávající neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v reakcích Uchazečů.

 

8. Prodávající prohlašuje, že ke zpracování veškerých Osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb a tyto poskytuje Klientovi, je oprávněn dle GDPR.

 

 

VII. Ustanovení o ochraně spotřebitele

Kde se v tomto článku hovoří o Klientovi, je tím myšlen výhradně Klient v postavení spotřebitele.

 

Klient tímto výslovně žádá ve smyslu § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) o poskytnutí Služby již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Ve smyslu § 1837 občanského zákoníku Klient v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl., neboť Služby byly poskytnuty s výslovným souhlasem Klienta před uplynutím doby pro odstoupení od smlouvy.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy Prodávajícího uvedené v úvodu těchto VšeOP ES. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Klienta. V případě sporu mezi Klientem v postavení spotřebitele a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Klient kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

 

VIII. Autorská práva a ochranné známky

1. Klient prohlašuje, že má veškerá oprávnění a licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb použity, a zavazuje se, že bude řádně hradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spojené. Prodávající neodpovídá za porušení autorských práv Klientem ani za porušení práv třetích osob vzniklých v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Prodávajícímu vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda nebo újma, zavazuje se ji Klient nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Prodávajícího vyzván.

 

2. Slogany či loga předá Klient pro zveřejnění pracovní nabídky při odesílání textu inzerce, a to ve formátu typu png, pdf, jpg, případně jiném, na kterém se smluvní strany dohodnou.

Poruší-li Klient odstavec 1 nebo 2 tohoto článku VšeOP ES, pak je Prodávající oprávněn od veškerých Smluv uzavřených s Klientem okamžitě odstoupit a ukončit poskytování Služeb.

3. Klient souhlasí, že Prodávající je oprávněn používat firemní logo Klienta, a to výhradně pro účely pozitivní prezentace a propagace Služeb poskytovaných Prodávajícím, a to kteroukoliv z těchto forem:

 • na webových stránkách a v tiskových materiálech Prodávajícího pro účely zveřejnění reference,

 • na webových stránkách Prodávajícího, na pracovních portálech, v mobilní aplikaci Prodávajícího a na sociálních sítích pro účely zveřejnění nabídky konkrétní poptávané pracovní pozice,


a to bezúplatně na dobu neurčitou i po skončení Smlouvy s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V případě změny loga je Prodávající povinen respektovat jeho aktuální verzi od chvíle, kdy toto logo bude dodáno Prodávajícímu. Klient souhlasí s tím, že pokud je logo chráněno jako ochranná známka, pak Prodávající s ní nakládá ve stejném rozsahu, jako je užívání loga.

 

4. Klient není oprávněn užít elektronické systémy Prodávajícího nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu Prodávajícího. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek.

 

5. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na elektronických systémech Prodávajícího je přípustné pouze pro vlastní potřebu, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jsou zakázány.

 

IX. Závěrečná ujednání

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Novější VšeOP ES ruší dříve vydané.

 

Tyto VšeOP ES jsou nedílnou součástí Smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

 

Tyto VšeOP ES jsou platné a účinné od 15. 8. 2019.

 

Datum: 15. 8. 2019

Jsou-li podmínky akceptovány Klientem elektronicky v systémech Prodávajícího, není vyžadován podpis Klienta. Podpis nahrazuje potvrzení objednávky Služby.